شرکت نرم افزاری پسیس

پردازش سیستم یگانه سرزمین

همکاری با شرکت پسیس

شرکت نرم افزاری پسیس به تازگی بخشی را ایجاد کرده است به نام بخش همکار پسیس که در آن مهندسین، متخصصین، شرکت ها و گروه های مختلف می توانند درخواست همکاری خود را با پسیس در میان بگذارند و از این طریق یک تعامل را با پسیس آغاز کنند.
این همکاری می توانند در حوزه های سرمایه گذاری، اجرای پروژه، پیوستن به تیم پسیس و یا هر جنس و سبک دیگری باشد که پیشنهاد شماست. برای انجام این کار ، میتوانید با پرکردن فرم ذیل و ارسال آن برای پسیس، ما را در جریان درخواست و نوع همکاری خود قرار دهید. درخواست شما در اسرع وقت توسط پسیس بررسی خواهد شد و با اطلاع رسانی به شما روند ادامه کار با پسیس روشن خواهد شد.
ما در پسیس بر این اعتقاد هستیم که برای بهترین بودن، باید تیم بود و کار تیمی انجام داد و اندازه این تیم را به چند نفر محدود نمی بینیم. معتقدیم هرشخص دارای توانایی هاایست که منحصر به اوست و کنارهم قرار گرفتن این افراد، منجر می شود که کاری برد، برد صورت بگیرد و تمام ناممکن ها و نشدنی ها، ممکن و شدنی شوند.
دوستانه و صمیمانه از تمام پیشنهادات خوب و قوی شما استقبال می کنیم و تشکر می کنیم از اینکه پسیس را برای همکای با خود انتخاب کرده اید.

فرم افراد حقیقی

فرم افراد حقوقی